موضوعات = قرآن
بازشناسی مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی در «حقائق التأویل فی دلائل التنزیل‮»‬‬‬

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-47

10.22059/jqst.2023.345672.670036

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ سیدمحمد منصور طباطبایی؛ سیدفخرالدین اسماعیلی سوق


نقد دیدگاه‌ مجتهد شبستری دربارۀ وحی، قول و کلام الهی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-148

10.22059/jqst.2023.351289.670095

سارا قاسمی شبانکاره؛ علی رضا مختاری؛ سیده فاطمه موسوی


تفسیر آیۀ «علیکم انفسکم» بر اساس خودباشی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 221-235

10.22059/jqst.2023.350326.670081

محمد هادی مفتح؛ سیدرضا مؤدب؛ رضا کریمی