دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 270147، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-193 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
7. شخصیت حدیثی عماربن یاسر

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور