اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش های قرآن و حدیث آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم قرآن و حدیث  با رویکرد مباحث مورد نیاز و روز و نقد آراء و فرضیات جدیددر حوزه علوم قران و حدیث است. . مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ قران و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خُرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.