اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش های قرآن و حدیث آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث با رویکرد مباحث مورد نیاز روز و نقد آراء و فرضیات جدید در حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث است. مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ قرآن و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خُرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند و اصحاب تخصص و ارباب نظر در حوزه­های مورد اشاره در بالا با احساس مسئولیت و تکلیف، دین خود را به ساحات دانش و اندیشه و بینش، فرهنگ و معنویت و اخلاق، کشف مجهولات، گشایش گره­های علمی و باروری بیشتر دانشهای انسانی ادا کنند.