فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

 • ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 • ایجاد فایل بایگانی مقدماتی

 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول بعد از دو هفته

 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات اولیه مقاله
 • تعیین داور
 • ایجاد سابقه

 • ارسال مقاله به داوران در سامانه نشریات الکترونیکی

 • ایجاد فایل داوری مقاله

 • گزارش هفتگی با سردبیر محترم مجله

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • قرار دادن فایل مقاله در بخش مقاله های آماده هیات
 • تشکیل جلسه هیات تحریریه هر شش ماه یکبار و بررسی مقاله های آماده هیات
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند
 •  ارسال مقاله های آماده هیات به بخش ویراستاری سامانه نشریات الکترونیکی
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا توسط خود سامانه
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان به مدت سه روز (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به magiran, Sid, Isc توسط خود سامانه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به Srlst توسط کارشناس نشریه

 

روندنمای داوری