داوران

 

نام داور سمت / سازمان
سیدمحمدعلی ایازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
علی اصغر احمدی
محمد علی آذر شب
آذر تاش آذرنوش استاد
محمد رضا آرام دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پرویز آزادی
ابراهیم اقبال دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
احمد بادکوبه هزاوه دانشیار دانشگاه تهران
حمید باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
منصور پهلوان دانشکده الهیات و معارف اسلامی/گروه علوم قران وحدیث
اعظم پویازاده
ابوذر پور محمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولیعصر رفسنجان ( تفسیر تطبیقی)
سید هدایت جلیلی دانشگاه خوارزمی تهران
حسین حیدری دکترای ادیان فارع التحصیل دانشگاه تهران- شاغل در گروه ادیان دانشگاه کاشان
علی حسن نیا دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
محمد خامه گر استادیار پژوهشی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
حسن خرقانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ابوالفضل خوش منش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل خوش منش ( غیر فعال) دانشگاه تهران
مصطفی دلشاد تهرانی
علی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن رجبی قدسی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی رضایی اصفهانی
محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد رضوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمدرضا رضوان طلب
کاوس روحی برندق عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن زرنوشه فراهانی دانشگاه شهید رجایی
مجتبی زروانی دانشگاه تهران
رحمان ستایش عضو هیات علمی دانشگاه قم
محمد باقر سعیدی روشن
محمدکاظم شاکر دانشگاه قم
محمد رضا شاهرودی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حامد شریعتی نیاسر استادیار گروه علوم قرآن دانشگاه مذاهب اسلامی
علی شریفی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
سعید شفیعی خوزانی عضو هیات علمی
حامد صدقی استاد
حسن طارمی
سید کاظم طباطبایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود طیب حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مصطفی عباسی مقدم دانشگاه کاشان- دکتری
صمد عبداللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امیر عباس علیزمانی دانشگاه تهران
قربان علمی هیات علمی
نهله غروی نائینی دانشیار
احمد غلامعلی دانشگاه
قاسم فائز
علی فتحی استادیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علیرضا فخاری دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالهادی فقهی زاده
محسن قاسمپور دانشگاه کاشان
اصغر قائدان
ثریا قطبی دانشگاه شاهد
مرتضی کریمی نیا
عبدالرسول کشفی
قاسمعلی کوچنانی
محمدعلی لسانی فشارکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد علی لسانی فشارکی(غیر فعال) nnnnnnnn
زهرا محققیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین مرادی دکتری علوم قرآن و حدیث
سید محسن میرباقری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
علی محمد میرجلیلی عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
عبدالهادی مسعودی قایم مقام ریاست
عباس مصلائی پور دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی مطیع دانشگاه اصفهان
مجید معارف دانشگاه تهران
سید رضا مودب دانشگاه قم
جمال موسوی
فتح الله نجارزادگان
شادی نفیسی عضو محترم هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
جعفر نکونام دانشگاه قم
علیرضا هدائی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمود واعظی دانشگاه تهران