داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیدمحمدعلی ایازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
علی اصغر احمدی
محمد علی آذر شب
آذر تاش آذرنوش استاد
محمد رضا آرام قرآن دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پرویز آزادی
محمد اسعدی
عباس اشرفی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم اقبال دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
احمد بادکوبه دانشیار دانشگاه تهران
احمد بادکوبه هزاوه دانشیار دانشگاه تهران
حمید باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
فروغ پارسا رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منصور پهلوان دانشکده الهیات و معارف اسلامی/گروه علوم قران وحدیث
اعظم پویازاده عضو هیات علمی
اعظم پویازاده
ابوذر پور محمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولیعصر رفسنجان ( تفسیر تطبیقی)
علی اصغر تجری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران
امیر توحیدی مدیر علوم قران و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سید هدایت جلیلی دانشگاه خوارزمی تهران
حسین حیدری دکترای ادیان فارع التحصیل دانشگاه تهران- شاغل در گروه ادیان دانشگاه کاشان
علی حسن نیا دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
بهزاد حمیدیه هیات علمی دانشگاه تهران
محمد خامه گر استادیار پژوهشی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
حسن خرقانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمد جمال الدین خوش خاضع استادیار دانشگاه بین الملی امام خمینی
ابوالفضل خوش منش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل خوش منش دانشگاه تهران
ابوالفضل خوش منش ( غیر فعال) دانشگاه تهران
قاسم درزی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه دست رنج علوم قرآن وحدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایران
مصطفی دلشاد تهرانی استاد دانشگاه علوم قرآن و حدیث
کریم دولتی قرآن گروه پژوهشی مطالعات قرآنی برهان
علی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن رجبی قدسی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی رضایی اصفهانی
محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد رضوی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمدرضا رضوان طلب
کاوس روحی برندق عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن زرنوشه فراهانی دانشگاه شهید رجایی
مجتبی زروانی دانشگاه تهران
رحمان ستایش عضو هیات علمی دانشگاه قم
محمد باقر سعیدی روشن دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
داود سلیمانی الهیات ، الهیات ، تهران ، تهران ، ایران
محمدکاظم شاکر دانشگاه قم
محمد رضا شاهرودی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمود شیخ دانشگاه تهران
حامد شریعتی نیاسر استادیار گروه علوم قرآن دانشگاه مذاهب اسلامی
علی شریفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سعید شفیعی خوزانی عضو هیات علمی
حامد صدقی استاد
حسن طارمی
عبدالمجید طالب تاش عضو هیأت علمی
سید کاظم طباطبایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود طیب حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مصطفی عباسی مقدم دانشگاه کاشان- دکتری
صمد عبداللهی عابد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی عسگری یزدی دانشیار دانشگاه تهران
امیر عباس علیزمانی دانشگاه تهران
قربان علمی هیات علمی
حسین عیوضلو استاد دانشگاه امما صادق (,ع)
نهله غروی نائینی دانشیار
احمد غلامعلی دانشگاه
مهدی غلامعلی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث
قاسم فائز
علی فتحی استادیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علیرضا فخاری دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالهادی فقهی زاده
محسن قاسمپور دانشگاه کاشان
اصغر قائدان
ثریا قطبی دانشگاه شاهد
مرتضی کریمی نیا
عبدالرسول کشفی
قاسمعلی کوچنانی
محمدعلی لسانی فشارکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد علی لسانی فشارکی(غیر فعال) nnnnnnnn
زهرا محققیان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اکبر محمدی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند
مجتبی محمدی استادیار دانشگاه ایلام
عبدالله میراحمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
حسین مرادی دکتری علوم قرآن و حدیث
سید محسن میرباقری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی
علی محمد میرجلیلی عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
حمیدرضا مستفید استادیار
عبدالهادی مسعودی قایم مقام ریاست
عباس مصلائی پور دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی مطیع دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، اصفهان
مجید معارف دانشگاه تهران
سید رضا مودب قرآن دانشگاه قم
جمال موسوی
سیدمجید نبوی مدرس/ دانشگاه اوقاف تهران
فتح الله نجارزادگان
دل ارا نعمتی پیرعلی قرآن دانشیار علوم قرآن و حدیث
شادی نفیسی عضو محترم هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
جعفر نکونام دانشگاه قم
نصرت نیل ساز تربیت مدرس
علیرضا هدائی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمود واعظی دانشگاه تهران
آلاء وحیدنیا دانشگاه تهران