داوران

 

                                                                                                                                 

 

داوران سال 1400

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

ایمیل

لینک پروفایل در Publons

1

آرام

محمدرضا

                دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

aram.mohammadreza@yahoo.com

 

2

آزادی

پرویز

-

azadiparviz@ut.ac.ir

parviz-azadi/

3

ایازی

محمد علی

 

sma.ayazi@gmail.com

 

3

حسن نیا

علی

استادیار دانشگاه شاهد

a.hasannia@shahed.ac.ir

 

4

خرقانی

حسن

دانشیار دانشگاه رضوی

h.kharaghani@gmail.com

 

5

دسترنج

فاطمه

 

f-dastranj@araku.ac.ir

 

6

راد

علی

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

                ali.rad@ut.ac.ir

 

7

رضوی

سید محمد

 

dsmrazavi@yahoo.com

 

8

طباطبایی

سید کاظم

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaei@ferdowsi.um.ac.ir

 

10

قاسمپور

 

محسن

دانشیار دانشگاه کاشان

ghasempour@kashanu.ac.ir

 

11

لسانی

محمد علی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

lessanima@gmail.com

 

12

مطیع

مهدی

دانشیار دانشگاه اصفهان

m.motia@ltr.ui.ac.ir

 

13

مودب

سید رضا

استاد دانشگاه قم

reza@moaddab.ir

 

14

نجارزادگان

فتح اله

-

najarzadegan@ut.ac.ir

 

15

غلامعلی

مهدی

دانشگاه قرآن و حدیث

mahdigh53@gmail.com

 

16

روحی

کاوس

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

k.roohi@modares.ac.ir

 

17

شریفی

علی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

dralisharifi15@gmail.com

 

18

غروی

نهله

استاد دانشگاه تربیت مدرس

naeeni_n@modares.ac.ir

 

19

غلامعلی

احمد

-

a.gholamali110@gmail.com

 

21

مسعودی

عبدالهادی

-

h.masoudy@gmail.com

 

22

اقبال

ابراهیم

دانشیار دانشگاه تهران

eeghbal@ut.ac.ir

 

23

پهلوان

منصور

استاد دانشگاه تهران

pahlevan@ut.ac.ir

 

24

پور محمدی

ابوذر

                استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولیعصر رفسنجان ( تفسیر تطبیقی)

a.poormohammadi@vru.ac.ir

 

25

رجبی قدسی

محسن

                استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

rajabi@quran.ac.ir

 

26

شفیعی

سعید

استادیار دانشگاه تهران

s.shafiei@ut.ac.ir

 

27

اسعدی

محمد

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

masadi@rihu.ac.ir

 

31

معارف

مجید

استاد دانشگاه تهران

                maaref@ut.ac.ir

 

32

نفیسی

شادی

دانشیار دانشگاه تهران

shadinafisi@ut.ac.ir

 

33

فائز

قاسم

استاد دانشگاه تهران

ghfaez@ut.ac.ir

 

34

شاهرودی

محمدرضا

دانشیار دانشگاه تهران

mhshahroodi@ut.ac.ir

 

35

ستایش

رحمان

دانشگاه قم

kr.setayesh@gmail.com

 

38

محققیان

زهرا

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

z.mohaghegh@gmail.com

 

39

واعظی

محمود

دانشگاه تهران

mvaezi@ut.ac.ir

 

40

 

درزی

قاسم

 

 

ghasem-darzi/