اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله پژوهش های قرآن و حدیث با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

در باب رعایت اصول اخلاقی مربوط به تولید آثار علمی قابل ذکر است که مجله، از یک سو، پاسدار حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتواست، و از سوی دیگر، حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش است.

از این رو در راستای تحقق هدف اول، مقاله نباید قبلا در جایی چاپ شده و نیز نباید به طور همزمان به دو جا برای چاپ ارسال شده باشد. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، لازم است، پیش از چاپ مقاله، تمامی نویسندگان رضایت کتبی خود را برای چاپ ارائه کنند. در صورت پذیرش مقاله، نویسنده یا نویسندگان بدون رضایت مکتوب مدیریت مجله مجاز به چاپ مجدد آن نیستند.

در راستای تحقق هدف دوم، مجله پاسداری از حقوق خوانندگان و مخاطبان خود را از رهگذر ارائۀ محتوای علمیِ اصیل، بدیع و سودمند به آنها می داند.