راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله در مجلة پژوهش های قرآن و حدیث

الف) آماده‌سازی و چگونگیِ ارسال مقاله

 • رعایت اصول اخلاقی مجله در همة مراحل تدوین، ارائه و نشر مقاله لازم است (اصول اخلاقی انتشار مقاله در ذیل تب اطلاعات نشریه آمده است. لطفا به آن مراجعه کنید).
 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلة ادیان و عرفان به نشانی https://jqst.ut.ac.ir امکان پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینۀ «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).
 • حجم مقاله (بدون احتساب چکیده انگلیسی) از 7500 کلمه بیشتر نباشد.
 • چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله بیشتر از 170 کلمه نباشد.
 • حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است.
 • مسئولیت صحّت یا سقم و اصالت مطالب از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول است.
 • تنها مقاله‌هایی قابل‌بررسی‌اند که حاصل پژوهشی بدیع باشند، قبلاً منتشر نشده باشند، نویسنده متعهّد به نشر آن ‌در جای دیگر نباشد. در ضمن، مقاله‌های ارسالی نباید هم‌زمان به مجلّه‌های دیگر ارسال شده باشند.
 • چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با «نویسندۀ مسئول» است.
 • نویسندۀ مسئول لازم است در «فایل مشخصات نویسندگان»، اطلاعات زیر را بیاورد:
  الف) نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی الکترونیکیِ خود  و سایر نویسندگان همکار را به فارسی و انگلیسی  (نویسندگان دانشگاهی -اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها- لازم است نشانی «پستِ الکترونیکی دانشگاهی» خود را اعلام کنند).  
 • ب) چنانچه مقاله، مستخرج از پایان نامة کارشناسی ارشد / رسالة دکتری باشد، نویسنده مسئول موظف است اطلاعات دقیق اثر را به شرح ذیل در فایل مشخصات نویسندگان اعلام کند:

           مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری با مشخصات ذیل است:

           عنوان کامل پایان‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری، استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل

           ج) چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی باشد، نویسنده موظف است  اطلاعات دقیق اثر را به شرح ذیل در فایل مشخصات نویسندگان اعلام کند:

                مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با مشخصات ذیل است:

                 عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوط

            د) اعلام کُد اُرکید- Orcid- برای نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://orcid.org/registe

          ه) لازم است  در فایل مشخصات نویسندگان نام مؤسسه‌های همکار و تأمین کنندة اعتبار بودجه پژوهش آورده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوط نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و یا به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، نام برده شود.

 • تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.
 • ترتیب نشر مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.
 • نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 • علاوه بر بارگذاریِ مقاله و بارگذاریِ فرم مشخصات نویسندگان، نویسنده مسئول موظف است فرم‌های «تعهدنامه» و «تعارض منافع» را که در زیر این صفحه آمده است تکمیل و امضا کند و در سامانه مجله (در ذیل فایلهای تکمیلی/اضافی) بارگذاری نماید.

ب) بخش‌های مقاله

 • چکیدة فارسی: چکیده باید شامل بیان مسئله (به صورت مختصر) ، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌های تحقیق باشد. چکیده لازم است در قالب یک بند کامل، بدون فرورفتگی و با فاصلة خطوط عادی نوشته شود.
 • واژه‌­های کلیدی: پس از چکیده و پیش از مقدمه باید واژه های مهم وکلیدی مقاله (حداقل 3 و حداکثر 6 واژه) معرفی شوند. لازم است کلیدواژه­‌های فارسی و انگلیسی یکی باشند.
 • مقدمه: مقدمه پس از واژه های کلیدی می‌آید. در مقدمه ضمن طرح مسئلة تحقیق، نقشة راه مقاله (بخش های مقاله و ربط و نسبت آنها با یکدیگر) نشان داده می شود.
 • پیشینة تحقیق: نویسنده لازم است بعد از مقدمه در بخشی با عنوان پیشینة تحقیق به آثار پیشین در حوزه تحقیق خود اشاره کند و تمایز کار خود را با آثار پیشین و نوآوری/ نوآورهای خود را دقیقا معلوم سازد.
 • بدنة اصلی: بدنه اصلی مقاله بعد از پیشینه تحقیق می‌آید.
 • نتیجه‌، فهرست منابع،  چکیدۀ انگلیسی و کلیدواژه‌های انگلیسی: بعد از بدنة اصلی مقاله، ابتدا نتیجه سپس منابع تحقیق و بعد چکیدة انگلیسی و در انتها کلیدواژه‌های انگلیسی ذکر می‌شود. (در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی، در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع لاتین در بخشی جداگانه ذکر می‌شود. در فهرست منابع، فهرست مقالات از فهرست کتاب­‌ها نباید جدا نوشته شود). از آنجا که چکیده انگلیسی در پایگاه‌های بین المللی بارگذاری می شود، لازم است متن فارسی چکیده را یک متخصص زبان انگلیسی به صورت دقیق و بومی (native)  به انگلیسی ترجمه کند. در ترجمه چکیده نباید از ابزارهای ترجمه اینترنتی مانند Google Translate به هیچ عنوان استفاده شود.
 • اندازه و نوع فونت و وفاصله‌گذاریها: مقاله‌ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه با حاشیۀ بالا و پایین 5 سانتی متر ، چپ و راست 5/4 سانتی متر، و میان‌‌سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13 BNazanin تایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی باشد.

 

ج) شیوة ارجاع‌دهی در درون متن

             ارجاعات به شیوة «درون متنی» و به صورت ذیل انجام شود:

 • ارجاع به یک نویسنده: (نام مؤلف، صفحه)

مثال: (طباطبایی، 65)

 • ارجاع به یک نویسنده در متن با بیش از یک اثر در فهرست منابع (نام نویسنده، نام اثر، صفحه)

مثال: ‌(طباطبایی، نهایه الحکمه، 65)

 • ارجاع در متن به دو نویسنده: (نام‌های مؤلف‌های اول و دوم؛ صفحه)

مثال: (حری و شاهبداغی، ص 56)

 • ارجاع در متن به سه نویسنده و بیشتر: (نام نویسندة اول و همکاران، شماره صفحه )

مثال: (اکبری و همکاران، 156)

 • ارجاع در متن به بیش از یک منبع: (نام نویسندة ارجاع اول، شماره صفحه، نام نویسندة ارجاع دوم، شماره صفحه)

مثال: (راسل، 78، ویتگنشتاین، 120 )

 

               د) شیوة نگارش فهرست منابع

فهرست منابع به ترتیب نظم حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان و به ترتیب زیر تنظیم شود:

 • ارجاع به کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی، نام؛ نام کتاب با حروف مورب؛ محل نشر؛ ناشر؛ سال انتشار

مثال: طباطبایی، محمد حسین؛ فلسفه و روش رئالیسم؛ تهران، صدرا، 1390

 • ارجاع به کتاب با دو یا سه نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام خانوادگیِ نویسنده اول، و نام و نام خانوادگی نویسندگانِ دوم و سوم؛ نام کتاب با حروف مورب؛ محل نشر؛ ناشر؛ سال انتشار

مثال: سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران؛ انتشارات آگه. 1376

 • ارجاع به کتاب با بیش از سه نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسندة اول و همکاران؛ نام کتاب با حروف مورب؛ محل نشر؛ ناشر؛ سال انتشار

مثال: اکبری، محمدتقی و همکاران؛ فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی- فارسی؛ مشهد؛ بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی؛ 1372

 • ارجاع به کتاب با مترجم، ویراستار، یا گردآورنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده؛ سال نشر، عنوان، نام و نام خانوادگی مترجم، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار

مثال: بوسکالیا، لئو. 1978؛ آدمیت؛ ترجمة گیتی خوشدل؛ تهران؛ نشر گفتار؛ 1379

 • مقاله با یک  نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده؛ عنوان مقاله؛ نام نشریه، شماره جلد؛ سال (و ماه) انتشار

مثال: گندمی نصرآبادی، رضا؛ نقد روش‌شناختی مقایسه دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی؛ اندیشه نوین دینی؛ شماره 26، پاییز 1390

 • مقاله با دو  نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم؛ عنوان مقاله؛ نام نشریه، شماره جلد

مثال: فیاضی،غلامرضا؛ حسین مظفری؛ علم پروردگار به آفریدگان پیش از آفرینش، معارف عقلی، شماره 10؛ تابستان 1387

 • مقاله با سه  نویسنده و بیشتر: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و همکاران؛ عنوان مقاله؛ نام نشریه، شماره جلد

مثال: محمودی، مریم السادات و همکاران؛ ابن میمون و روش مواجهه با آیات تشبیهی عهد عتیق؛ جستارهایی در فلسفه و کلام؛ شماره 1؛ بهار و تابستان 1397

 

     ه) شیوة نگارش ارجاعات توضیحی، شرح اصطلاحات و مانند آن

 • ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

 

     و) شیوة ارسال مقاله

لازم است نویسندگان چهار فایل از طریق سامانه مجله ارسال کنند: 1) فایل اصلی مقاله (بدون ذکر نام نویسندگان و با فرمت وُرد)، 2) فایل مشخصات نویسندگان (با فرمت وُرد)، 3) فایل فرم تعارض منافع (با فرمت عکس JPG) و 4) فایل فرم تعهد نویسندگان (با فرمت عکس JPG). فرم های تعارض منافع و تعهد نویسندگان در ذیل همین صفحه آمده‌اند (این دو فایل باید ابتدا تکمیل و امضا شوند و سپس اسکنِ آنها در بخش فایلهای تکمیلی/اضافی سامانه بارگذاری گردد). دقت کنید  فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان با فرمت وُرد Word و  فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد با فرمت  JPG بارگذاری شوند. در فایل مشخصات نویسندگان لازم است همه اطلاعات خواسته شده در بخش های قبل این راهنما آورده شود.

 

و) هزینة داوری و چاپ مقاله:

 • پیرو مصوّبه هیئت رئیسة دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/10/1395 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 2/000/000ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران مردود اعلام شود، مبلغ 2/000/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود

 

فایل فرم تکمیل شده تعهدنامه (فرم تعهد نامه را با کلیک روی این عبارت دانلود کنید)

فرم تعارض منافع را با کلیک روی این عبارت دانلود کنید

   نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.

  فایل تعهد نامه

فایل تعارض منافع