تماس با ما

نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.دفتر مجلات تخصصی

کدپستی: 1576613111          صندوق پستی: 4411-15766          تلفن:  42762152    دورنگار: 42762972

نشانی تارنما: http://jqst.ut.ac.ir                                          رایانامه: jqst@ut.ac.ir


CAPTCHA Image