اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشکده الهیات و معارف ا سلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

مجید معارف

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی محمد نقوی

الهیات شیعه استاد الهیات شیعه دانشگاه علیگره هند

old.amu.ac.in/ssacademy.jsp?did=10019&lid=Contact%20Us
f.badviyahoo.com
0000-0001-9762-9574

اعضای هیات تحریریه

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث university of Tehran

profile.ut.ac.ir/~mvaezi
mvaeziut.ac.ir

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

quran.journals.pnu.ac.ir/journal/editorial.board
m.qasempouratu.ac.ir
0000-0001-6246-0545

محمد هادی امین ناجی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadhadiaminnaji
aminnajipnu.ac.ir
0000-0001-7810-9645

حامد صدقی

استاد دانشگاه خوارزمی

sedghitmu.ac.ir

حجة الاسلام حسن طارمی راد

دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی

h.taromiencyclopaediaislamica.com

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaeiferdowsi.um.ac.ir

نهله غروی نائینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

naeeni_nmodares.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد گروه قرآن و حدیث دانشگاه تهران

faghhzadut.ac.ir

مجید معارف

استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

منصور پهلوان

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

احمد پاکتچی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mata.ihcs.ac.ir/quranicstudies/fa/page/2877/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DA%86%DB%8C
a.pakatchiihcs.ac.ir

ویراستار انگلیسی

علی حسن نیا

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

a.hasanniashahed.ac.ir