اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات و معارف ا سلامی دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

سردبیر

ابوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میشل کویی پرس

استاد موسسه مطالعات شرقی دومینیکن

mcuyperspfjgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حامد صدقی

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

sedghitmu.ac.ir

حجة الاسلام حسن طارمی راد

دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی

h.taromiencyclopaediaislamica.com

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaeiferdowsi.um.ac.ir

نهلا غروی نائینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

naeeni_nmodares.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

faghhzadut.ac.ir

مجید معارف

استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

منصور پهلوان

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

احمد پاکتچی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

apakatchigmail.com

فتح الله نجارزادگان

استاد دانشگاه تهران

najarzadeganut.ac.ir

اعظم پویازاده

دانشیار دانشگاه تهران

puyazadeut.ac.ir

آبوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir