اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات و معارف ا سلامی دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

سردبیر

ابوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حامد صدقی

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

sedghitmu.ac.ir

حجة الاسلام حسن طارمی راد

دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی

h.taromiencyclopaediaislamica.com

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaeiferdowsi.um.ac.ir

نهلا غروی نائینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

naeeni_nmodares.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

faghhzadut.ac.ir

مجید معارف

استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

احمد پاکتچی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

apakatchigmail.com

منصور پهلوان

استاد دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

فتح الله نجارزادگان

استاد دانشگاه تهران

najarzadeganut.ac.ir

اعظم پویازاده

دانشیار دانشگاه تهران

puyazadeut.ac.ir

آبوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

علیرضا فخاری

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

fakhary_ayahoo.com

فروغ پارسا

دانشیار گروه علوم قران و حدیث پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

phorough.parsagmail.com

ویراستار انگلیسی

عبدالرسول کشفی

دانشیار دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir
42762250