اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات و معارف ا سلامی دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

سردبیر

ابوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حامد صدقی

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

sedghitmu.ac.ir

حجة الاسلام حسن طارمی راد

دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی

h.taromiencyclopaediaislamica.com

سیدکاظم طباطبایی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

tabatabaeiferdowsi.um.ac.ir

نهلا غروی نائینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

naeeni_nmodares.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

faghhzadut.ac.ir

مجید معارف

استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

احمد پاکتچی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

apakatchigmail.com

فتح الله نجارزادگان

استاد دانشگاه تهران

najarzadeganut.ac.ir

اعظم پویازاده

دانشیار دانشگاه تهران

puyazadeut.ac.ir

آبوالفضل خوش منش

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

khoshmaneshut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

عبدالرسول کشفی

دانشیار دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir
42762250