دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 (تاریخ انتشار الکترونیکی:15 اسفند 1400) 
9. نقد ادلۀ عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قارۀ هند (با محوریت آراء جیراج پوری)

صفحه 485-467

10.22059/jqst.2022.329259.669802

باب اله محمدی؛ عزت الله مولائی نیا؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ حسن رضایی هفتادر