دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399