ارزیابی دیدگاه "شمس‌الدین ذهبی" دربارۀ حدیث یوم‌الدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اهل البیت، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اشکال­های ذهبی دربارۀ حدیث یوم­الدار نگارش یافته است. حدیث یوم­الدار ناظر به رخدادی اعتقادی است که در نخستین مراحل دعوت نبوی روی داد و شیعه آن­را به عنوان سندی در حقانیت امیرالمؤمنین (ع) برمی­شمرد. ذهبی از علمای اهل سنت با طرح چند اشکال حدیث را باطل دانسته است. اهمیت تحقیق  از دو حیث قابل بررسی است؛ نخست؛ اهمیت حدیث یوم­الدار و توجه به امر جانشینی پیامبر (ص)؛ دوم؛ شخصیت علمی «ذهبی» که علاوه بر تاریخ­نگار، از او به عنوان حدیث­شناس یاد شده است. حاصل این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی  نگارش یافته، آن است که ایرادهای سندی و دلالی ذهبی بر پایۀ مبانی رجال و درایۀ اهل‌سنت مخدوش است و حدیث یوم­الدار با محتوای مرجعیت­بخشی به امیرالمؤمنین(ع) در امر خلافت رسول خدا(ص)، مورد تأیید اندیشمندان اهل سنت است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
[1]. ابن ابی­حاتم، عبدالرحمن (؟). تفسیر القرآن العظیم. تحقیق: أسعد محمد الطیب، 10 جلدی، صیدا، المکتبۀ العصریۀ.       
[2]. ابن ابی­عاصم، عمرو (1400). کتاب السنة. تحقیق: محمد ناصرالدین البانی، 2 جلدی، بیروت، المکتب الإسلامی.
[3]. ابن­اثیر،‌ علی بن أبی الکرم (1415). الکامل فی التاریخ. تحقیق: عبد الله القاضی، 10 جلدی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
[4]. ابن­اثیر،‌ علی بن محمد (1417). أسد الغابۀ فی معرفة الصحابة. تحقیق: عادل أحمد الرفاعی، 7 جلدی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
[5]. ابن امیر الحاج (1417). التقریر و التحبیر فی علم الأصول. 3 جلدی، بیروت، دار الفکر.
[6]. ابن بهادر، محمد بن جمال (1998). النکت علی مقدمۀ ابن الصلاح. تحقیق: زین العابدین بن محمد بلا فریج، 3 جلدی، الریاض، اضواء السلف.
[7]. ابن­تیمیۀ، أحمد عبد الحلیم (1406). منهاج السنۀ النبویۀ. تحقیق: محمد رشاد سالم، 8 جلدی، بی­جا، مؤسسة قرطبة.
[8]. ---------- (؟). مجموع الفتاوی. تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی، چاپ دوم، 35 جلدی، بی­جا، مکتبة ابن تیمیة.
[9]. ابن­جوزی، عبد الرحمن بن علی (1358).  المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم. 18 جلدی، بیروت، دار صادر.
[10]. ابن­حبان البستی، محمد (1395). الثقات. تحقیق: سید شرف‌الدین احمد، 9 جلدی، بیروت، دارالفکر.
[11]. ابن­حزم، علی بن احمد (1424). جمهرة أنساب العرب. چاپ سوم،‌ 2 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[12]. ابن­خلکان، أحمد بن محمد (؟). وفیات الأعیان و انباء أبناء الزمان. تحقیق: احسان عباس، 7 جلدی،‌ لبنان، دار الثقافة.
[13]. ابن درید، محمد بن الحسن (1987). جمهرة اللغة. تحقیق: رمزی منیر بعلبکی، 3 جلدی، بیروت، دار العلم للملایین.
[14]. ابن دقیق العید، تقی‌الدین (1986). الاقتراح فی بیان الاصطلاح. بیروت، دارالکتب العلمیة.
[15]. ابن سعد، محمد (؟). الطبقات الکبری. 8 جلدی، بیروت، دار صادر.
[16]. ابن عادل، عمر بن علی (1419).‌ اللباب فی علوم الکتاب. تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود؛ علی محمد معوض، 20 جلدی،‌ بیروت، دارالکتب العلمیة.
[17]. ابن عربی، محمد بن عبد الله (1407). العواصم من القواصم. تحقیق: محمود مهدی الاستانبولی؛ محب الدین الخطیب،‌ چاپ ششم، بیروت،‌ دار الجیل.
[18]. ابن عساکر، علی بن الحسن (1995). تاریخ مدینة دمشق. تحقیق: محب الدین ابی سعید عمر بن غرامة العمری، 80 جلدی، بیروت، دار الفکر.
[19]. ابن کثیر، اسماعیل (1396). السیرة النبویة. تحقیق: مصطفی عبدالواحد، 4 جلدی، بیروت، دارالمعرفة.
[20]. ------  (بی‌تا ب). الباعث الحثیث. تحقق: أحمد محمد شاکر، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[21]. ------ (بی تا الف). البدایة و النهایة. 14 جلدی، بیروت، مکتبة المعارف.
[22]. ابن ملقن، ابی حفص عمر (1425ق).  البدر المنیر: فی تخریج الأحادیث والأثار الواقعة فی الشرح الکبیر. تحقیق: مصطفی أبو الغیط؛ عبدالله بن سلیمان؛ یاسر بن کمال، 10 جلدی، الریاض، دارالهجرة.
[23]. ابن ناصر الدین، محمد (1393). الرد الوافر. تحقیق: زهیر الشاویش، بیروت، المکتب الإسلامی.
[24]. ابن هشام، عبد الملک (1411). السیرة النبویة. تحقیق: طه عبد الرءوف سعد، 6 جلدی، بیروت، دارالجیل.
[25]. احمدبن‌حنبل(1416). المسند. تحقیق: احمد محمد شاکر، 20 جلدی، القاهرة، دارالحدیث.
[26]. ----------  (1403). فضائل الصحابة. تحقیق: وصی الله محمد عباس، 2 جلدی، بیروت، مؤسسة الرسالة.
[27]. البانی، محمدناصرالدین (1415).‌ سلسلۀ الأحادیث الصحیحیۀ.‌ 7 جلدی، الریاض، مکتبة المعارف.
[28]. امینی، عبدالحسین (1397).‌ الغدیر. چاپ چهارم، 11 جلدی، بیروت، دار الکتاب العربی.
[29]. آلوسی، محمود (؟). روح المعانی. 30 جلدی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
[30]. باجی، سلیمان بن خلف (1406).  التعدیل و التجریح. 3 جلدی، تحقیق: ابو لبابة حسین، الریاض، دار اللواء.
[31]. بخاری، محمد بن إسماعیل (1407). الصحیح الجامع المختصر. تحقیق: مصطفی دیب البغا، چاپ سوم، 6 جلدی، بیروت، دار ابن کثیر.
[32]. بشار عواد معروف (1429). الذهبی و منهجه فی کتاب تاریخ الإسلام. بیروت، دارالغرب الإسلامی.
[33]. بلاذری، احمد بن یحیی (؟). انساب الأشراف.‌ 13 جلدی، تحقیق: محمد حمید الله، مصر، دار المعارف.
[34]. ثعلبی، احمد بن محمد (1422). الکشف والبیان. تحقیق: ابی محمد بن عاشور، 10 جلدی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
[35]. جاحظ، عمرو بن بحر (1411). العثمانیۀ. تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل.
[36]. حاجی خلیفۀ، مصطفی (1413). کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون. 2 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[37]. حلبی، ابوالصلاح (1417). تقریب المعارف. تحقیق: فارس تبریزیان، قم، محقق.
[38]. حلی،حسن بن یوسف (1379). منهاج الکرامۀ. تحقیق: عبدالرحیم مبارک، مشهد، تاسوعاء.
[39]. خطیب بغدادی، احمد بن علی (؟). تاریخ بغداد. 14 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[40]. دارقطنی، علی بن عمر (1386). سنن الدارقطنی. تحقیق: سید عبدالله هاشم یمانی مدنی، 4 جلدی، بیروت، دار المعرفة.
[41]. ---------- (1404). سؤالات الحاکم النیسابوری للدارقطنی. تحقیق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، الریاض، مکتبة المعارف.
[42]. ذهبی، محمد بن احمد (1413ق الف). المنتقی من منهاج الاعتدال. تحقیق: محب‌الدین الخطیب، الریاض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة و الإفتاء.
[43]. ----------  (1413ق ب). سیر أعلام النبلاء. تحقیق: شعیب الأرناؤوط؛ محمد نعیم العرقسوسی، چاپ نهم، 25 جلدی، بیروت، مؤسسة الرسالة.
[44]. رازی، عبدالرحمن بن ابی حاتم (1271). الجرح و التعدیل. 9 جلدی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
[45]. زبیری، مصعب بن عبد الله (؟). نسب قریش. تحقیق: لیفی بروفسال، 12 جلدی، القاهرة، دارالمعارف.
[46]. سبکی، عبدالوهاب (1413). طبقات الشافعیة الکبری. تحقیق: محمود محمد الطناحی؛ عبدالفتاح محمد الحلو، چاپ دوم، 10 جلدی، بی­جا، هجر.
[47]. ---------- (1407). معید النعم و مبید النقم. بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة.
[48]. سخاوی، محمد بن عبد الرحمن (2001). الغایة فی شرح الهدایة فی علم الروایة. تحقیق: عبد المنعم إبراهیم، قاهرة، مکتبة أولاد الشیخ للتراث.
[49]. سدوسی، مؤرج بن عمرو (؟). حذف من نسب قریش. تحقیق: صلاح الدین المنجد، القاهرة، مکتبة دارالعروبة.
[50]. سمعانی، عبدالکریم بن محمد (1400). الأنساب. تحقیق: عبد الرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، چاپ دوم، 12 جلدی، القاهرة، مکتبة ابن تیمیة.
[51]. سهروردی (1427). عوارف المعارف. تحقیق: احمد عبدالرحیم السایح؛‌ توفیق علی وهبة، القاهرۀ، 2 جلدی، مکتبة الثقافة الدینیة.
[52]. سیوطی، جلال‌الدین عبد الرحمن (1416).  الإتقان فی علوم القرآن. تحقیق: سعید المندوب، لبنان، دار الفکر.
[53]. ---------- (1403). طبقات الحفاظ. بیروت، دارالکتب العلمیة.
[54]. شوکانی، محمدبن‌علی (1973). نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار. 9 جلدی، بیروت، دارالجیل.
[55]. صفدی،‌ صلاح الدین خلیل بن ایبک (1420). الوافی بالوفیات. تحقیق: احمد الأرناؤوط؛ ترکی مصطفی، 29 جلدی، بیروت، دارإحیاء التراث.
[56]. صنعانی، محمد بن إسماعیل(؟). توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار. تحقیق: محمد محی‌الدین عبد الحمید، المدینة المنورة، المکتبة السلفیة.
[57]. طبری،‌ محمد بن جریر (1405). تفسیر الطبری: جامع البیان عن تأویل آی القرآن. 30 جلدی، بیروت، دارالفکر.
[58]. ----------  (بی‌تا الف). تاریخ الطبری: تاریخ الأمم و الملوک. 5 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[59]. ----------  (بی تا ب). تهذیب الآثار مسند علی. تحقیق: محمود محمد شاکر، القاهرة، مطبعة المدنی.
[60]. عاصمی مکی، عبد الملک بن حسین (1419).‌ سمط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل والتوالی. تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود؛ علی محمد معوض، 4 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[61]. عاملی، حسین بن عبد الصمد (1401). وصول الأخیار إلی أصول الاخبار. تحقیق: عبداللطیف کوهکمری، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة.
[62]. عاملی، سید جعفر مرتضی(1430). الصحیح من سیرة الامام علی علیه السلام. 20 جلدی، قم، ولاء المنتظر (عج).
[63]. عجلی، احمد بن عبد الله (1405). معرفة الثقات. تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستوی، 2 جلدی، المدینة المنورة، مکتبة الدار.
 [64]. عسقلانی، احمد بن علی بن حجر (1379). هدی الساری مقدمة فتح الباری. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی؛ محب الدین الخطیب، بیروت، دارالمعرفه.
[65]. ---------- (1392). الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة. تحقیق: محمد عبد المعید ضان، چاپ دوم، 6 جلدی، هند، مجلس دائرة المعارف العثمانیة.
[66]. ---------- (1401). القول المسدد فی الذب عن المسند للإمام أحمد. القاهرة، مکتبة ابن تیمیة، القاهرة.
[67]. ----------  (1404). تهذیب التهذیب. 12 جلدی، بیروت، دارالفکر.
[68]. ----------  (1406ق الف). تقریب التهذیب. تحقیق: محمد عوامة، سوریه، دار الرشید.
[69]. ---------- (1406ق ب). لسان المیزان. تحقیق: دائرة المعرف النظامیة – الهند، چاپ سوم، 7 جلدی، بیروت، مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.
[70]. ----------  (1412). الإصابة فی تمییز الصحابة. تحقیق: علی محمد البجاوی، 8 جلدی، بیروت، دار الجیل.
[71]. ---------- (1984).  النکت علی کتاب ابن الصلاح، ربیع بن هادی عمیر. 2 جلدی، مدینة المنورة، المجلس العلمی احیاء التراث الإسلامی.
[72]. عکری حنبلی، عبد الحی بن أحمد (1406). شذرات الذهب فی أخبار من ذهب. تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط؛ محمود الأرناؤوط، 8 جلدی، دمشق، دار بن کثیر.
[73]. علیوی، ابن خلیفۀ (1411). معجزات النبی المختار. بیروت، دار الکتب العلمیة.
[74]. عینی، بدر الدین محمود (2006). مغانی الأخیار. تحقیق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل، 3 جلدی، دار الکتب العلمیة، بیروت.
[75]. غماری، أحمد بن محمد بن صدیق (1354). فتح الملک العلی. مصر، المطبعة الاسلامیة الازهر.
[76]. فاندیک کرنیلیوس، ادوارد (1896). اکتفاء القنوع. بیروت، دار صادر.
[77]. قاری، علی بن سلطان محمد (1422). مرقاۀ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. تحقیق: جمال عیتانی، 11 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[78]. قاضی النعمان المغربی (1414). شرح الأخبار. تحقیق: سید محمد حسینی جلالی، چاپ دوم، 3 جلدی، قم، مؤسسۀ النشر الإسلامی.
[79]. قرطبی، محمد بن احمد (؟).  ‌الجامع لأحکام القرآن. 20 جلدی، القاهرة، دار الشعب.
[80]. قنوجی بخاری، محمد صدیق خان (1405).  الحطة فی ذکر الصحاح الستة. بیروت، دارالکتب التعلیمیة.
[81]. ----------  (1978). أبجد العلوم الوشی المرقوم فی بیان أحوال العلوم. تحقیق: عبد الجبار زکار، 3 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[82]. کلبی، هشام بن محمد (1407). جمهرۀ النسب. تحقیق: ناجی حسن، بیروت، عالم الکتب.
[83]. کلینی،‌ محمد بن یعقوب (1363). الکافی. تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ پنجم، 8 جلدی،‌ تهران، دار الکتب الإسلامیة.
[84]. کنانی،‌ علی بن محمد (1399). تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة. تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف؛ عبد الله محمد الصدیق الغماری، 2 جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
[85]. لالکائی، هبۀ الله بن الحسن (1423). شرح أصول اعتقاد أهل السنۀ والجماعة. تحقیق: أحمد سعد حمدان، داذ هشتم، 4 جلدی، الریاض، دار الطیبة.
[86]. مبارکفوری،‌ محمد عبد الرحمن (؟). تحفۀ الأحوذی بشرح جامع الترمذی. 10 جلدی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
[87]. مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین (؟).‌ شرح احقاق الحق. تحقیق: سید محمد مرعشی، 33 جلدی، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
[88]. مزی، یوسف بن زکی (1400). تهذیب الکمال فی أسماء الرجال. تحقیق: بشار عواد معروف، 35 جلدی، بیروت، مؤسسۀ الرسالة.
[89]. مسلم بن الحجاج (؟). صحیح مسلم. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی،‌ 4 جلدی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
[90]. مقاتل بن سلیمان (1424). تفسیر مقاتل بن سلیمان. تحقیق: احمد فرید، 3 جلدی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
[91]. واقدی، محمد بن عمر (1424). المغازی. تحقیق: محمد عبد القادر أحمد عطا، 2 جلدی، بیروت، دار الکتب العلمیة.
[92]. هیثمی، علی بن ابی بکر (1407). مجمع الزوائد و منبع الفوائد. 10 جلدی، القاهرۀ ـ بیروت، دار الریان للتراث ـ ‏دار الکتاب العربی.
[93]. هیکل، محمدحسین (1354). حیاة محمد. القاهرة، مطبعة مصر.
[94]. ---------- (1997). حیاة محمد. چاپ چهاردهم، القاهرة، دارالمعارف.
[95]. ----------  (2012). حیاة محمد. القاهرة، هنداوی.