دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
9. بررسی تناسبات درونی سورۀ نازعات

صفحه 177-197

10.22059/jqst.2020.281903.669304

فرزانه میرزارسولی؛ شهین قهرمان ایزدی؛ فاطمه علایی رحمانی