دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
6. امکان تدبر موضوعی در قرآن کریم برای عموم مردم

صفحه 117-136

10.22059/jqst.2020.280753.669284

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق