دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398