دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، اسفند 1401 
واکاوی قرآنی فرهنگ معیشت حاکمان و مُبلّغان دین

صفحه 417-399

10.22059/jqst.2022.337439.669928

محسن شهیدی؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ سید محسن میرباقری