دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 163-184