دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-184 
8. جریان اهل ادب امامیه در مدرسۀ حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری

صفحه 305-325

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج