بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای ادیان و عرفان دانشگاه تهران.

چکیده

خاورشناسانِ قائل به تأثیرات مسیحی در اسلامِ آغازین را می‌توان به گروه‌های مختلفی تقسیم کرد. برخی از ایشان قائل به تأثیرات اناجیل غیررسمی و به ‌طور مشخص اناجیل کودکی در اسلام آغازین بوده‌اند.گابریل رینولدز با طرح این نظر که قرآن را باید با نظر به نوشته‌های عهدینی فهم کرد، آیات 35-44 سورۀ آل‌عمران در باب تولد و کودکی و کفالت حضرت مریم را در پرتو یکی از اناجیل کودکی به نام «پیشا انجیل یعقوب» تبیین کرده است. به تبیین وی از این آیات نقدهایی وارد است که نتیجۀ غفلت وی از فقراتی از متن عهدین بوده است.

کلیدواژه‌ها


[1].  قرآن کریم
[2].  کتاب مقدس(ترجمه قدیم)،1896،بی جا.
[3]. آذرنوش، آذرتاش (1380)، امیة بن ابی الصلت، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 10 .
[4]. پیگولوسکایا، ن.و، (1372)، اعراب حدود مرزهای روم شرقی وایران در سده‌های چهارم- ششم میلادی، ترجمۀ عنایت‌الله رضا، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
[5]. رابینسون، نیل (1383)، «عیسی در قرآن، عیسای تاریخی و اسطورۀ تجدد». ترجمۀ محمدکاظم شاکر، هفت آسمان، شماره 24.
[6]. زمخشری (؟)، ابوالقاسم محمودبن عمر، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل، دارالکتاب العربی
[7]. سلیمانی، عبدالرحیم (1386). «تولد و کودکی عیسی در دو انجیل غیر رسمی». هفت آسمان، شماره 35
[8]. طباطبایی، محمد حسین (1394 ق).  المیزان فی تفسیر القرآن. دارالکتب الاسلامیه.
[9]. طبری، ابوجعفر محمد (1408 ق). جامع البیان فی تأویل القرآن. دارالفکر
[10]. فخر رازی، التفسیر الکبیر (؟). دارالکتب العلمیه.
[11]. معلوف، لویس (؟). المنجد. بی نا.
[12]. Parrinder, Jeofrey  (1965). Jesus in the Quran, London
[13]. Reynolds, Gabriel Said (2014). “On the Presentation of Christianity in the Quran and the Many Aspects of QuranicRhertoric”, Al-Bayan, 12
[14]. Roggema, Barbara (2009). The legend of SergiusBahira, Brill
[15]. Gibb, Hamilton (1962). “Pre Islamic Monotheism in Arabia”, the Havard Theological Review, Vol.55
[16]. Crone, Particia (2016). The Quranic Pagans and Related Matters, Brill
[17]. Wansbrough, John (1978). The Sectarian Milieu, Oxford University Press
[18]. Andrae, Tor (1960). Mohammed the Man and His Faith, trans. By Theophil Menzel, Harper Torchbooks
[19]. Reynolds, Gabriel said (2010). The Quran and its Biblical subtext, Routledge
[20]. Hoyland, Robert (1997). Seeing Islam as Others Saw It, Princeton
[21]. The International Standard Bible Encyclopedia (1979-1988). ed. By Geofferey W. bromiley, William B. Eerdmans
[22]. Schneemelcher, Wilhelm (2003). New Testament Apocrypha, Volume one, Westminster John Knox Press
[23]. Jeffery, Arthur (1938). Foreign Vocabulary of the Quran, Baroda: Oriental Institute
[24]. Leslau, Wolf (1991). Comparative Dictionary of Ge’ez, Otto Harrassowitz Wiesbaden.