دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-10 (بهارو تابستان) 
مدارای مذهبی و برادری جهانی

صفحه 117-140

10.22059/jqst.2016.58719

سید مصطفی محقق داماد؛ منصور پهلوان