در ترجمه دو نامه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Ryukoku University

چکیده

فرصتی برای ترجمه دو نامه بسیار معروف امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، یکی از متون مقدس شیعه پس از قرآن، از عربی به ژاپنی برای من دست داد. یکی نامه امام به امام حسن، پسر ارشد او و دومین امام است، و دیگری نامه او به مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر است. در این مقاله، ابتدا جزئیات ترجمه و انتشار آنها در دو جزوه در ایران و ژاپن توضیح و نشان داده شده که توصیه موسسه نهج‌البلاغه در قم و کمک محققان ژاپنی در این راستا سودمند بوده است. سپس، مطالب اخلاقی آنها، به ویژه با استفاده از کتاب حکمت معیشت، تجزیه و تحلیل شده است. در نامه اول، امام‌علی(ع) بر ضعف انسان در تمایل به بدی اشاره شده است، و امام به انسان‌ها سفارش می نماید که با ابتکار خود و با کسب حکمت از طریق آموزه‌های او به انجام اعمال خوب بپردارند و در برابر خدا فروتن باشند. در این زمینه، در نامه دوم، بر امام حکمرانان توصیه می کند که مردم را امر به معروف و نهی از منکر نموده و ارزش‌های بنیادی اخلاقی اسلام را ترویج نموده و برای محافظت از رفاه مردم عادی و جلوگیری از ظلم و ستم در جامعه اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


[1]. al-‘Atārudī Sh. ‘A. (ed), Nahj al-Balāghah, Enteshārāt-eBonyād-e Nahjol-Balāghe, Tehrān, 1993.
[2]. Āyatollāh Makārem Shīrāzī, Payām-e Emām Amīrol-Mo’menīn, 15 volumes., Dārol-Kotob-ol-Eslāmīye,Tehran, 2007.
[3]. Dīnparvar, S. J. (ed. & tr.), Farzandam Chonīn Bāsh, Enteshārāt-eBonyād-e Nahjol-Balāghe, Tehrān,1993.
[4]. Dīnparvar, S. J. (ed. & tr.), Nahjol-Balāghe-ye Pārsī, Enteshārāt-eBonyād-e Nahjol-Balāghe, Tehrān, 2010.
[5]. Feyzol-Eslām (ed. & tr.), Tarjome va Sharh-e Nahjol-Balāghe, 6 volumes., Enteshārāt-e Faqīh, Tehran, 2002.
[6]. Gorūh-e Tarjome-ye Bonyād-e Nahjol-Balāghe (ed. & tr.), Sīmā-ye Kārgozārān dar Nahjol-Balāghe, Enteshārāt-eBonyād-e Nahjol-Balāghe, Tehrān,1992.
[7]. Ibrāhīm, A. F., Nahj al-Balāghah min Kalām Amīr al-Muʼminīn ʻAlī, Dār Iḥyā al-Kutub al-ʻArabīyah, 2 volumes, Cairo, 1963.
[8]. Mar‘ashi Najafī, S.M. (ed.), Noskhe-hā-ye khattī-ye Kohan va Nafīs-e Nahjol-Balāghe va Shorūh, Gozīde-hā va Tarjome-hā-ye ān, Qom, Ketābkhāne-ye Āyatollāh Mar‘ashi Najafī, 2003.
[9]. Sano, T. Nomoto, S. Takahashi, K., Wagakoyo Kakuare (Farzandam Chonīn Bāsh), Bonyād-e Nahjol-Balāghe, Iran & Japan, 2015.
[10]. Sano, T. Nomoto, S. Takahashi, K. Yamaguchi M., “Yuuben no Michi” niokeru Touchisha no Kagami (Sīmā-ye Kārgozārān dar Nahjol-Balāghe), Bonyād-e Nahjol-Balāghe, Iran & Japan, 2016.
[11]. Shahīdī, S. J. (ed.&tr.), Nahjol-Balāghe, Sherkat-e Enteshārāt-e ‘Elmī va Farhangī, Tehrān, 2011 (2nd imp.)
[12]. Soroush, ‘A. K., Hekmat va Ma‘īshat, 2 volumes, Enteshārāt-e Ṣarāṭ, Tehran, vol. 1 2009, vol. 2 2013.
[13]. Syed Ali Raza (tr.), Nahj al-Balāghah, 2 volumes, Ansariyan Publications, Qom, n.d. (revised edition of English translation in Karachi, 1971).