دنیا و آمادگی برای مرگ از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران.

چکیده

در خصوص هدف آفرینش انسان حداقل دو دیدگاه می‌تواند وجود داشته باشد. یکی اینکه انسان هدفی جز شرکت در مسابقۀ گردآوری مال، دستیابی به مقامات بالای اجتماعی، و به دست گرفتن قدرت ندارد و در این راه می­تواند تمامی ارزشها و اصول انسانی را نادیده بگیرد؛ گویی جاودانه خواهد زیست و مرگ هیچگاه بر او چیره نخواهد شد. دیدگاه دیگر، دیدگاه الهی ـ دینی است که نقطۀ مقابل دیدگاه اول به شمار می‌رود. مقالۀ حاضر می­کوشد با تمرکز بر سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام دیدگاه دوم و مشخصه‌های آن را با سبکی ادبی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


[1]. The holy Qur’an
[2].Nahj al-Balagha
[3]. Al-Amidi, Abd al-Wahid b. Muhammad, Ghurar al-hikam wa durar al-Kalim, Tehran University Press, 1366 S.A.H.
[4]. Al-Fayd al-Kashani, Mawla Muhsin, al-Mahajjat al-Bayda’ fi Tahdhib al-Ihya’, Mu’assasa al-Nashr al-Islami, Qum, 1406 A.H.
[5]. Al-Kulayni, Muhammad b. Ya’qub, al-Kafi, Dar al-Kutub al-Islamiyya, Tehran, 1404 A.H.