مدارای مذهبی و برادری جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی مفهوم و اهمیت مدارای مذهبی و اخوت و برادری جهانی در آموزه‌های امام علی(ع)، به خصوص در نهج‌البلاغه است. اسلام آزادی اندیشه، آزادی بیان عقاید و اعمال قضاوت مستقل در مسائل دینی را تایید می‌کند. آن همچنین مدارای مذهبی در میان پیروان ادیان، جوامع مذهبی، اقوام و ملل را تصدیق نموده و به درک متقابل و همکاری میان تمامی مردم استدلال می‌نماید. حضرت علی (ع)، در راستای آموزه‌های اسلامی، مردم را برادر در دین یا خلقت می‌داند. بنابراین، او به حفظ امنیت همه مردم، به خصوص غیرمسلمانان معتقد است. او اصل برابری برای تمام مردم به عنوان حق مادرزادی تاکید ورزیده و نابرابری و تبعیض مبتنی بر قبیله، ملیت و خانواده را ناشایست می‌داند. او به برادری همه انسان‌ها به عنوان آفریدگان خدا توصیه می‌نماید. این جهان شمولی بر روی سه پایه استوار است، یعنی جهانشمولی پیام حضرت محمد (ص)، یگانگی خداوند و در نتیجه وحدت ادیان و وحدت بشر. خدا پیامبر را فرستاده تا دستورات او را آشکار کرده و به ذکر خدا فرا خواند. امام علی معتقد است که فرمانروا باید با رحمت و مدارا با همه افراد تحت حکومت خود رفتار نماید.

کلیدواژه‌ها


[1]. Holy Quran

[2]. Holy Qura’n
[3]. Imam  Ali ibn Abi Talib, 1990, Nahjul Balagha (Peak of Eloquence) Tr. Syed Ali Reza, Islamic Foundation Press, Mullapuram, Kerala, India.
[4]. Imam  Ali ibn Abi Talib, 1379 sh., Nahjul Balagha (Peak of Eloquence) Tr. Mohammad Dashti, Mashhur Pub., Qom, Iran
[5]. Nahjul balagha: sermons, letters, and sayings of Hazrath Ali, 1961, translated by Syed Mohammed Askari Jafery, Karachi: Associated Printers
[6]. Al-Shatibi. Al-I'tisam, ed. M. Rashid Rida, vol. i, 1–19. Cairo, 1332.
[7]. Elmi, 2004, Social Justice of Islam, Quest, Vol. 3, pp.87-107.
[8]. Suyuti, Jalāl al-Dīn, 1954, Al-Jami al-Saghir, Cairo.
[9]. Suyuti, Jalāl al-Dīn, 1954, al-Fath al-Kabir, Cairo, vol.3.

[10]. The Acts of the Second Vatican Assembly, Pauline Press, Beirut, 1966, Vol. 1, Nations Development wwwa

[11]. Rasheed Rida, Muhammad, 1913, History, Cairo, 3volumes
[12]. Rasheed Rida, Muhammad, 1406, Al-Wahy-al-Muhammadi (The Muhammadan Revelation), Beirut
[13]. Ibn ʿAbd Rabbih, 1404, Al-ʿIqd al-Farīd, Beirut
[14]. The Memories of Jamal al-Din Al-Afghani, 1931, edited by Muhammad Pasha al-Makhdhuni, Beirut.
[16]. http://www.arab-hdr.org/about/intro.aspx, (January 11, 2015).
   (January 11, 2015).