دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، اسفند 1394 (پاییز و زمستان) 
بازسازی انگاره «اصل» در نظرگاه شیخ طوسی

صفحه 247-267

10.22059/jqst.2016.58656

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید محسن موسوی


معنا شناسی سکینه در قرآن کریم

صفحه 269-284

10.22059/jqst.2016.58657

ابراهیم کلانتری؛ محمدرضا آرام؛ سکینه چمن پیما