دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-153 (بهار و تابستان)