دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-153 (بهار و تابستان) 
2. معناشناسی واژۀ عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو

صفحه 1-23

10.22059/jqst.2015.56401

سید محمد هاشم پور مولا؛ مرجان غلامی؛ راضیه بن زاده