دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 175-346 (پاییز و زمستان)