دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 922414، فروردین 1390، صفحه 11-170 (پژوهش های قرآن و حدیث)