دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-176 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
3. دکتر گرجی و علوم قرآنی

صفحه 61-78

مریم حاج عبدالباقی؛ آزاده عباسی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های قرآن و حدیث
پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-176
پژوهش های قرآن و حدیث
بهار و تابستان 1390، صفحه 11-170