تاریخ گذاری احادیث براساس روش ترکیبی تحلیل اِسناد و متن در مطالعات اسلامی خاورشناسان

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، استادیار

چکیده

خاورشناسان برای تاریخ‌گذاری احادیث از روشهای مختلفی مانند تحلیل متن، تحلیل سند و روش ترکیبی تحلیل متن و سند استفاده کرده‌اند. در روش اخیر، همه صورتهای مختلف یک حدیث از منابع گوناگون جمع‌آوری و سپس متن و سندهای آنها با یکدیگر مقایسه می‌شود. با تجزیه و تحلیل دقیق، تمام ارتباط‌های درونی متون و اسناد روایات استخراج می‌شود. بدین ترتیب می‌توان اطلاعاتی دربارة خاستگاه و تطورات حدیث مورد بحث و عناصر اصلی متن آن، بدست آورد. در این روش، تحلیل سند عمدتاً مبتنی بر یافتن حلقة مشترک اصلی و حلقة مشترک جزئی است.

کلیدواژه‌ها