بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران، کارشناسی ارشد

2 دانشگاه تربیت معلم تهران، استادیار

چکیده

آیه‌ی ذر از جمله آیات مشکل قرآن‌کریم است که نظریات مختلف تفسیری ارائه شده از سوی مفسران که گاه متضاد و مخالف با هم‌اند گویای این مطلب است. در میان مفسران ملاصدرا با پذیرش وجود عالم ذر به تفسیر و تبیین این عالم بر اساس دیدگاه‌های فلسفی خویش پرداخته و در آثار مختلف خود و به مناسبت مباحث فلسفی و حدیثی، عالم ذر را مورد اشاره قرار داده است. در این مقاله نویسنده تلاش کرده است با مراجعه به کتب فلسفی و تفسیری صدرالمتألهین مانند اسفار، شواهد الربوبیه، مبداء و معاد، عرشیه، اسرارالآیات، شرح اصول کافی و تفسیر قرآن، تبیین ایشان از عالم ذر را بدست آورد. با بررسی آثار ملاصدرا روشن می‌شود که از نظر ایشان عالم ذر همان عالم علم الهی است و این دیدگاه در همه‌ی آثار او که در زمان‌های مختلفی از حیات علمی ایشان به رشته تحریر درآمده‌اند ثابت مانده است.

کلیدواژه‌ها