کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
نقد دیدگاه مفسران معاصر دربارۀ تعامل پیامبر با اهل کتاب در مکه

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 175-201

10.22059/jqst.2014.54275

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی اشتری


آیه ی و ان یکاد در تفاسیر المیزان فی تفسی القرآن و فی ظلال القرآن

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 141-155

سهراب مروتی؛ نرگس شکربیگی