دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-184 (پاییز و زمستان) 
اشارات قصص قرآن به امام مهدی(ع) و ویژگی‌های او

صفحه 59-81

10.22059/jqst.2014.50096

فرزانه روحانی مشهدی؛ منصور پهلوان؛ محمد علی مهدوی راد


فراهنجاری در صحیفۀ سجادیه

صفحه 145-162

10.22059/jqst.2014.50100

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری؛ محسن سیفی