دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-161 
نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

صفحه 51-71

10.22059/jqst.2013.35011

بی‌بی زینب حسینی؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرتضی ایروانی