دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-161 
3. نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

صفحه 51-71

بی‌بی زینب حسینی؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرتضی ایروانی


4. نقد نظر اتان کلبرگ در تحریف قرآن

صفحه 73-87

حسن رضایی هفتادر؛ فاطمه سروی


5. اخلاق تفسیر قرآن کریم

صفحه 89-112

محمدتقی سبحانی نیا؛ علی راد


7. چیستی عالم امر در آیات قرآن کریم

صفحه 145-161

ابراهیم کلانتری؛ حمرا علوی