اخلاق تفسیر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسؤول، استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

از جمله مباحث مرتبط با
پدیده فهم متن و بیان و تفسیر، اخلاق مربوط به آن است. در اخلاق فهم و تفسیر متن
پرسش‌هایی چند مطرح است. برخی از این پرسش‌ها عبارت است از: آیا انسان در قبال
متنی که به دنبال فهم آن است مسئولیتی دارد ؟ آیا برای فهم و تفسیر متن، معیارهایی
وجود دارد که ما را ازگام گذاردن در بیراهه مبرا دارد؟ و آیا هرکس برای فهم متن
آزاد است و آنچه برداشت می‌کند را می‌تواند به متن مورد نظر و صاحب آن متن نسبت
دهد؟ این بحث آنگاه که به متون مقدس، و در بین مسلمانان به قرآن کریم ارتباط پیدا
می‌کند از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار می‌شود. در این نوشتار سعی برآن بوده
است تا با تکیه بر متون اسلامی مسؤولیت اخلاقی مخاطبان متون روشن شود و حدود فهم
معنا و تفسیر آن با توجه با معیارهای اخلاقی به‌ویژه در ارتباط با قرآن کریم به
بحث گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها