نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده‌ی مسؤول، استادیار دانشگاه یاسوج

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نبرد مخفی و یا شبانه یکی از روش‌های غافل‌گیری دشمن است. به نظر می‌رسد در قرآن کریم از این نوع روش سخن به میان آمده است. تهدید دشمن با آگاهاندن وی از وجود سربازان مخفی و یا وجود سرمایه‌های پنهان سبب می‌شود، دشمن نتواند برآورد صحیحی از امکانات و قابلیت‌های نیروهای الهی داشته باشد، و این نوعی تهدید و تخویف به شمار می‌آید.
روش‌شناسی: واژه‌ی سَرِیًّا و مشتقات دیگر از ریشه‌ی سری دارای مفهوم لشگر مخفی، و یا لشگرکشی شبانه است، در این پژوهش تلاش بر آن است، ابتدا یک ریشه‌شناسی دقیق از این واژه ارائه شود، سپس تطور این واژه در زمان های مختلف بررسی شود و ارتباط این ریشه با ساختار سوره مریم و اسراء تبیین گردد. و در دیدگاه‌های مفسران گذشته درباره مفهوم این واژه با توجه به سیاق آیات و ادبیات عرب بازنگری صورت گیرد.
واژه سَرِیًّا، ارتباطی با ریشه أسری دارد، و می‌تواند به سربازان پنهان و مخفی خداوند اشاره نماید.

کلیدواژه‌ها