دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-180 (پژوهش های قرآن و حدیث،سال چهل و پنجم، شماره 2) 
2. تحلیل و بررسی تقسیم‌بندی‌های ارایه شده در قرائات قرآن کریم

صفحه 19-38

کریم پارچه باف دولتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید محمد علی ایازی


3. باز خوانی سیره حدیثی محمد بن خالد برقی

صفحه 39-66

سید علیرضا حسینی؛ علیرضا بهرامی


5. ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه 117-142

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی


6. بازشناسی منابع حدیثی أسفار ملاصدرا

صفحه 143-159

عباس همامی؛ محمد مهدی کرباسچی