دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-180 (پژوهش های قرآن و حدیث،سال چهل و پنجم، شماره 2) 
تحلیل و بررسی تقسیم‌بندی‌های ارایه شده در قرائات قرآن کریم

صفحه 19-38

10.22059/jqst.2013.30568

کریم پارچه باف دولتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید محمد علی ایازی