تحلیل و بررسی تقسیم‌بندی‌های ارایه شده در قرائات قرآن کریم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشجوی دکتری

2 دانشگاه تهران، استاد

3 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، استاد یار

چکیده

«قرائت قرآن کریم» از جمل? علوم قرآنی است که ریش? آن به قدیمی‌ترین تألیفات دانشمندان قرآنی بازمی‌گردد و به عنوان علمی بر پای? نقل، استوار است. انواع اختلاف در قرائات قرآنی متعدد می‌باشند که تقسیم‌بندی این انواع و جامع‌نگری در خصوص آن، از دیرباز مورد گفت‌وگوی صاحبان این فن بوده است. اختلاف نظریات در این ‌باره فراوان است که دستیابی به الگوی مناسب و جامع را با دشواری روبه‌رو کرده است و همین مسأله، این شبهه را القا کرده است که قرائات مختلف ممکن است به حدی فراوان و متنوع باشند که اساس قرآن را تغییر دهند. در این مقاله، پس از نقل، بررسی و نقد عمد? نظریات مطرح شده دربار? تقسیم قرائات، الگوی تقسیم‌بندی جامعی در انواع قرائات ارائه گردیده است. سپس، با همین الگو، هفت و ده قرائت مشهور در تمام آیات قرآن کریم بررسی و پس از شمارش و دسته‌بندی موارد، جدول نتیج? شمارش اختلافات و انفراد قاریان و راویان، ارایه شده و نشان داده است علی‌رغم اصالت قرائت واحد نبوی(ص) و عدم پذیرش قرائات مختلف به عنوان اصل نازل شده از جانب خدای متعال، تعداد و تنوع اختلافات منقول به حدی نیست که در متن متواتر قرآنی اشکال ایجاد کند.