ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،دانشیار

2 دانشگاه تهران،استاد

3 دانشگاه تهران،دانشجوی دکتری

چکیده

چنان‌که از کاربردهای روح در آیات قرآن و پاره‌ای از روایات پیداست، مقصود از روح در آن‌ها غیر از روح انسانی است. مقال? حاضر در بار? ویژگی‌های روح، با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث معصومان (ع) سخن می‌گوید و هدف از آن پی بردن به چگونگی و حقیقت وجودی روح و از رهگذر آن، دستیابی به شناخت هرچه بیشتر در بار? روح انسانی است. براساس آموزه‌های قرآن و حدیث، روح، موجودی مستقل، دارای حیات، علم و قدرت، از جنس امر و از ملکوت است. روح از زمر? فرشتگان نیست بلکه آفریده‌ای بزرگتر از آن‌ها و حقیقتی واحد است که مراتب و درجات گوناگون دارد؛ مرتب? والایی از روح، همراه رسول خدا(ص) و ائم? پس از اوست که هر زمان که خداوند اراده کند، ایشان را آموزش می‌دهد، موفق می‌نماید، باخبر می‌سازد و راهنمایی‌ می‌کند. همچنین هم? انسان‌ها برخوردار از روحی هستند که وجود آن امری قطعی است و ظاهراً روحِ هم? آن‌ها از روحی که برتر از سایر ارواح و روح برگزید? خداست، نشأت گرفته است.