دوره و شماره: دوره 45، اول - شماره پیاپی 1242589، فروردین 1391، صفحه 1-233 (پژوهشهای قرآن و حدیث) 
نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

صفحه 161-187

10.22059/jqst.2012.29310

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های قرآن و حدیث،سال چهل و پنجم، شماره 2
اسفند 1391، صفحه 1-180
پژوهشهای قرآن و حدیث
فروردین 1391، صفحه 1-233