دوره و شماره: دوره 45، اول - شماره پیاپی 1242589، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-233 (پژوهشهای قرآن و حدیث) 
7. نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

صفحه 161-187

10.22059/jqst.2012.29310

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های قرآن و حدیث،سال چهل و پنجم، شماره 2
پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-180
پژوهشهای قرآن و حدیث
بهار و تابستان 1391، صفحه 1-233