دوره و شماره: دوره 45، اول - شماره پیاپی 1242589، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-233 (پژوهشهای قرآن و حدیث) 
7. نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

صفحه 161-187

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز