تاثیر کلام امام علی (ع) بر اشعار محمود وراق

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، دانشیار

2 دانشگاه رازی،دانشجوی دکتری

چکیده

از آنجا که سخنان گهربار امام علی (ع)، سرچشمه‌ی فصاحت و بلاغت بوده و برخوردار از معانی والای اخلاقی و دینی است، بسیاری از ادیبان و شاعران در طول تاریخ سعی داشته‌اند که با حفظ این سخنان و بهره‌گیری از آنها، زیبایی-های لفظی و معنایی آن را در آثار خود نمایان سازند. این تأثیرگذاری از زبان و اندیشه‌های علوی، به ویژه در میان شاعران حکیم و باریک اندیش نمود بارزی داشته است. محمود وراق (م221ق) یکی از این سرایندگان است که تبدیل سخنان حضرت (ع) از نثر به نظم با اقتباس واژگانی و معنایی، برجسته‌ترین گونه‌ی تأثیرپذیری او از سخنان امام علی (ع) است. در این تحقیق علاوه بر اشاره به 21 اقتباس مضمونی و 4 اقتباس تصویری، و بیش از 20 اقتباس واژگانی و معنایی را در اشعار او از کلام علی (ع) نشان داده‌ایم، تا پرده‌ای دیگر از عمق و گسترده نفوذ سخنان حکمت‌آمیز علی (ع) و سلطنت بلا منازع او را در دنیای فصاحت و بلاغت نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها