دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 922258، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-191 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
3. نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های قرآن و حدیث
پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-191
پژوهش های قرآن و حدیث
بهار و تابستان 1389، صفحه 1-200