دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 922258، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-191 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
3. نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف