دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 922258، اسفند 1389، صفحه 11-191 (پژوهش های قرآن و حدیث)