ادراکات فراحسی و قرآن

نویسنده

دانشگا الزهراء، استادیار

چکیده

در دو قرن اخیر، تحقیق پیرامون «ادراکات فراحسی» سهمی از پژوهشهای موجود در شاخه‌هایی از روان‌شناسی و علوم تجربی را به خود اختصاص داده و نتایجی نیز در باب امکان و چگونگی و فرآیند شکل‌گیری اینگونه ادراکات عرضه نموده است. مقاله‌ی حاضر که با روش کتابخانه‌ای، استنادی و تحلیلی فراهم شده است، این موضوع را از نگاه قرآن کریم به بررسی گذاشته است. بخش نخست این مقاله، به مباحثی درباره‌ی ادراک و انواع آن و همچنین چیستی و انواع ادراکات فراحسی اختصاص یافته تا زمینه برای بخش دوم، فراهم گردد. در بخش دوّم به تطبیق برخی از آیات قرآن بر پاره‌ای از اقسام ادراکات فراحسی پرداخته شده است که بر اساس آن، می‌توان نتیجه گرفت که امکان و وقوع ادراکات فراحسی، مورد تأیید قرآن کریم است. با توجه به اینکه فرآیند نزول و دریافت وحی نیز یکی از صادق‌ترین و کاملترین مصادیق بارز ادراک فراحسی به شمار می‌آید و قرآن کریم نیز خود در چنین فرآیندی پدید آمده است، نتیجه‌ی مورد نظر این نوشتار، از استحکام و قوت بیشتری برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها