دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 581904، فروردین 1389، صفحه 1-200 (پژوهش های قرآن و حدیث) 
استنطاق قرآن

صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان