نویسنده = بی بی زینب حسیتی
تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه‌ای با روش تحلیل متن و اسناد

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 423-393

10.22059/jqst.2021.322638.669748

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد


تحلیل دیدگاه‌های رجالیان دربارۀ زمینه‌های تضعیف «أحمد بن محمد سیّاری»

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 375-353

10.22059/jqst.2021.315782.669658

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد


مطالعۀ تاریخی مراحل شکل گیری انگارۀ تواتر قرائات سبع

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 175-195

10.22059/jqst.2019.270263.669179

بی بی زینب حسیتی؛ مرتضی ایروانی نجفی


نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 51-71

10.22059/jqst.2013.35011

بی‌بی زینب حسینی؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرتضی ایروانی


تأثیر گذاری پیش فرض‌های کلامی در تفسیر(با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 31-51

مرتضی ایروانی؛ ابوالفضل علیشاهی؛ بی بی زینب حسینی