نویسنده = منصور پهلوان
ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 117-142

10.22059/jqst.2013.30571

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی


تحلیل احادیث انبیاء ( علیهم السلام) وارده در منابع فریقین

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 11-29

اکبر توحید لو؛ منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال


استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان