تحلیل احادیث انبیاء ( علیهم السلام) وارده در منابع فریقین

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران،استاد یار دانشگاه تهران

چکیده

احادیث انبیاء (علیهم‌السلام) عنوان دسته‌ای از روایات در منابع حدیثی اسلام است که بازگوکننده گفتاری از انبیاء الهی (علیهم‌السلام) و یا کتب آسمانی پیشین است. این احادیث از یک‌سو پراکنده و از سوی دیگر در موضوعات گوناگون است. با گردآوری و دسته‌بندی این روایات، نتایج در خور توجهی به دست می‌آید.
در منابع حدیثی فریقین 1053 روایت به نقل از 34 پیامبر وارد شده است. موضوع 60% آن‌ها اصول اعتقادی، 27% مباحث اخلاقی و 13% عبادات و احکام است. این امر نشان می‌دهد که ادیان و تعالیم انبیای الهی در اصول اعتقادی یکسان هستند. در اصول اخلاقی نیز مشترکات زیادی بین آنها وجود دارد و تنها در مسائل فرعی و احکام اختلافاتی یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها