نویسنده = عبدالهادی فقهی زاده
مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی - منطقی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-99

10.22059/jqst.2017.231091.668846

احد فرامرز قراملکی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ مریم قاسم احمد