نویسنده = حسن رضایی هفتادر
نقد ادلۀ عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قارۀ هند (با محوریت آراء جیراج پوری)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 485-467

10.22059/jqst.2022.329259.669802

باب اله محمدی؛ عزت الله مولائی نیا؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ حسن رضایی هفتادر