نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������������
بررسی چگونگی بهره‌گیری تفسیر مجمع‌البیان از تضمین نحوی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 389-377

10.22059/jqst.2021.294247.669426

اعظم صادقی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


بینامتنی قرآن و سخنان امیرالمومنین (ع)در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-75

10.22059/jqst.2017.206775.668648

محمد ابرهیم خلیفه شوشتری؛ زهرا احمدلو