دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 270147، مهر 1388، صفحه 1-193 (پژوهش های قرآن و حدیث)